I Have no face

T1 :

人话版本,给你一个字符串和最多 $k$ 次交换(相邻两个交换)操作机会,询问得到的字典序最小的

开题 2min :显然的一个逆序对+康托展开乱搞

然后开题两小时,发现有锅

实际上可以贪心地排序,对于无法排序的,尽可能吧小的放在前面(观察样例可得

由于字母一共26种,可以直接判这个字最多能排完多少个,然后把哪些都移到前面

开题3小时,大骂出题人,于是过了大样例

手捏几组发现没啥问题,然后去开后面的暴力了结果没开long long

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<queue>
#include<stack>
#include<vector>
#include<set>
#include<map>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
#include<ctime>

typedef long long ll;

using namespace std;

namespace mstd{

inline void qread(int &x)
{
x=0; int f=1;
static char c=getchar();
while(!isdigit(c)) {if(c=='-') f=-f; c=getchar();}
while(isdigit(c)) x=(x*10+c-'0'),c=getchar();
x*=f;
}

inline void qread(long long &x)
{
x=0; long long f=1;
static char c=getchar();
while(!isdigit(c)) {if(c=='-') f=-f; c=getchar();}
while(isdigit(c)) x=(x*10+c-'0'),c=getchar();
x*=f;
}
}

const int maxn=500500;

ll n,k;
int a[maxn],lspla[maxn];

int main()
{
int i,j;
//freopen("escape.in","r",stdin);
//freopen("escape.out","w",stdout);
mstd::qread(n);
mstd::qread(k);
char t;
for(i=1;i<=n;i++) scanf("%c",&t),a[i]=t-'a';
int cnt=0,looker=0;
for(i=0;i<26;i++)
{
int ans=0,tot=0;
for(j=1;j<=n;j++)
{
if(a[j]==i)
{
if(j-(cnt+1)<=k&&!looker)
{
cnt++;
tot++;
ans++;
k-=(j-cnt);
}
else
{
tot++;
looker=1;
//break;
}
}
}
int targetpla=0;
for(j=n;j>cnt-ans;j--)
{
if(targetpla==tot-ans) break;
if(a[j]==i) targetpla++;
}
targetpla=0;
for(;j>cnt-ans;j--)
{
if(a[j]==i) targetpla++;
else a[targetpla+j]=a[j];
}
for(j=cnt-ans+1;j<=cnt;j++) a[j]=i;
if(looker) break;
}
//for(i=1;i<=n;i++) printf("%d ",a[i]); printf("\n");
int mlk=0;
for(i=cnt+1;i<=n&&k;i++,mlk=0)
for(int l=0;l<26&&mlk==0;l++)
for(j=i;j<=n&&(j-i)<=k;j++)
{
if(a[j]==l)
{
for(int ll=j;ll>i;ll--) a[ll]=a[ll-1];
a[i]=l;
k-=(j-i);
mlk=1;
break;
}
}
for(i=1;i<=n;i++) printf("%c",a[i]+'a');
return 0;
}

T2

一个换根dp,头铁过了三个大样例没时间对拍于是没交

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<queue>
#include<stack>
#include<vector>
#include<set>
#include<map>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
#include<ctime>

typedef long long ll;

using namespace std;

namespace mstd{

inline void qread(int &x)
{
x=0; int f=1;
static char c=getchar();
while(!isdigit(c)) {if(c=='-') f=-f; c=getchar();}
while(isdigit(c)) x=(x*10+c-'0'),c=getchar();
x*=f;
}

inline void qread(long long &x)
{
x=0; long long f=1;
static char c=getchar();
while(!isdigit(c)) {if(c=='-') f=-f; c=getchar();}
while(isdigit(c)) x=(x*10+c-'0'),c=getchar();
x*=f;
}
}

const int maxn=300300;

int f[maxn],g[maxn],h[maxn];
int head[maxn],size,next,n;
ll ans[maxn],rans;

struct edge{
int next,to;
}e[maxn<<1];

inline void addedge(int next,int to)
{
e[++size].to=to;
e[size].next=head[next];
head[next]=size;
}

void dfs1(int t,int fat)
{
int i,j;
for(i=head[t];i;i=e[i].next)
{
j=e[i].to;
if(j==fat) continue;
dfs1(j,t);
if(j<t) ans[t]+=(1ll*g[t]*(g[j]+1)),g[t]+=(g[j]+1);
}
}

void dfs2(int t,int fat)
{
int i,j;
if(t>fat) ans[t]+=(1ll*g[t]*(g[fat]+1)),g[t]+=(g[fat]+1);
for(i=head[t];i;i=e[i].next)
{
j=e[i].to;
if(j==fat) continue;
dfs2(j,t);
}
}


int main()
{
int i,j;
mstd::qread(n);
int t1,t2;
for(i=1;i<n;i++)
{
mstd::qread(t1);
mstd::qread(t2);
addedge(t1,t2);
addedge(t2,t1);
}
dfs1(1,1);
dfs2(1,1);
for(i=1;i<=n;i++) rans+=ans[i];
printf("%lld\n",rans*2ll);
return 0;
}


T3

怪毙了,由于不是简单路径,只需要记录经过奇数条边的距离最小值偶数条边的最小值,如果要求距离大于这个,就直接在终点反复横条,判断一下细节即可

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<queue>
#include<stack>
#include<vector>
#include<set>
#include<map>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
#include<ctime>

typedef long long ll;

using namespace std;

namespace mstd{

inline void qread(int &x)
{
x=0; int f=1;
static char c=getchar();
while(!isdigit(c)) {if(c=='-') f=-f; c=getchar();}
while(isdigit(c)) x=(x*10+c-'0'),c=getchar();
x*=f;
}

inline void qread(long long &x)
{
x=0; long long f=1;
static char c=getchar();
while(!isdigit(c)) {if(c=='-') f=-f; c=getchar();}
while(isdigit(c)) x=(x*10+c-'0'),c=getchar();
x*=f;
}
}

const int maxn=5050;
int dis[maxn][maxn][2];
int v1[maxn],v0[maxn];
int n,m,head[maxn],size,q;
int ind[maxn];

struct edge{
int next,to;
}e[maxn<<1];

inline void addedge(int next,int to)
{
e[++size].to=to;
e[size].next=head[next];
head[next]=size;
}

void bfs(int st)
{
memset(v1,0,sizeof(v1));
memset(v0,0,sizeof(v0));
queue <pair<int,int> > q;
q.push(make_pair(st,0));
dis[st][st][0]=0;
v0[st]=1;
while(!q.empty())
{
int t=q.front().first;
int d=q.front().second;
q.pop();
int i,j,k;
for(i=head[t];i;i=e[i].next)
{
j=e[i].to;
k=d+1;
if(k&1) if(v1[j]) continue;
if(!(k&1)) if(v0[j]) continue;
if(k&1) q.push(make_pair(j,k)),v1[j]=1,dis[st][j][k&1]=k;
if(!(k&1)) q.push(make_pair(j,k)),v0[j]=1,dis[st][j][k&1]=k;
}
}
return ;

}

int main()
{
int i,j;
mstd::qread(n);
mstd::qread(m);
mstd::qread(q);
int t1,t2,t3;
for(i=1;i<=m;i++)
{
mstd::qread(t1);
mstd::qread(t2);
addedge(t1,t2);
addedge(t2,t1);
ind[t1]++;
ind[t2]++;
}
for(i=1;i<=n;i++) bfs(i);
for(i=1;i<=q;i++)
{
mstd::qread(t1);
mstd::qread(t2);
mstd::qread(t3);
int l1=1;
if(t1!=t2&&dis[t1][t2][t3&1]==0) l1=0;
if(t1==t2&&(t3&1)&&dis[t1][t2][t3&1]==0) l1=0;
if(t1==t2&&!ind[t1]&&(t3)) l1=0;
if(l1&&dis[t1][t2][t3&1]<=t3) printf("Yes\n");
else printf("No\n");
}
return 0;
}